اجرای توافق های انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران با سازمان غذا و دارو کشور مورد تاکید قرار گرفت