کشورهای ۱+۵ به هیچ عنوان حق دخالت در امور نظامی کشور ما را ندارند‎