مهم ترین مطالبه مردم گلستان بیکاری فارع التحصیلان است