بازار سلامت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تجاری سازی فناوری