پولشویی نتیجه شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است