ذوق و شادی صدرالمتألهین وقتی حدیث امام سجاد (ع) را دید