نقش پارتی در پذیرش متقاضیان دکتری دانشگاه اصفهان به حداقل رسید