آیین‌نامه به کارگیری مسوول ایمنی در کارگاه‌ها تصویب شد