تحقق 100 درصدی تعهدات اوقاف کهگیلویه در دو ماه اخیر/ثبت 10 قطعه زمین وقفی در سامانه موقوفات کشور