اکران «ناهید» در سالن دبوسی جشنواره کن/نظر مثبت تماشاگران در مورد نماینده سینمای ایران