سند مقابله با گرد و غبار ظرف ۲ سال در لرستان اجرا می شود