همایش هم اندیشی دربارهٔ «آینده فرهنگ»برگزار می شود