رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با جنبش‌های آزادی‌بخش جهان