احسانی: هیچ بایدی برای حضور مربیان در جلسه دانش‌افزایشی وجود ندارد