موضوع خیانت فرماندهان در زمان جنگ به هیچ عنوان مطرح نبود/ برای هیچ فرمانده عالی‌رتبه‌ای حکم اعدام ص