سازندگان Uncharted 4 نوید ویژگی‌ هایی را می‌ دهند که قبلا در هیچ بازی وجود نداشته است