همگام با پیشروان: آیا انسان نیز می‌‌‌‌ تواند با گوش خود ببیند؟