جشنواره فیلم پهره با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد