فرماندارجوانرود:بسترهای لازم برای جلب مشارکت روستاییان باید فراهم شود