قطع دارو و توسل به زالودرمانی برای بیماران MS خطرناک است