خدمات يک ميليارد توماني انجمن حمايت از زندانيان استان کرمان به خانواده هاي زندانيان در سال گذشته