اگر طرف مقابل دبه کند ما هم دبه می‌کنیم/ هیچ کسی حق بازرسی کشتی ایرانی در آب‌های یمن را ندارد