کاهش ظرفیت رشته‌ها اعتراض دانشجویی را در بر‌دارد/دانشجویان رشته‌های MBA اعتراض دارند