ازدواج دوم خواهر رنگ خون گرفت/ برادر جنایتکار بخشیده شد