روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و مردم است