بهره مندی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار زنجان از تلفن ثابت