وزیر ورزش به حق کشی انجام شده در مورد تیم تراکتورسازی پاسخ دهد