تعميم الگوهاي نوين و موفق درماني مؤسسات خيريه، به ساير مراکز ضروري است