ادامه رسیدگی به پرونده سایت الف، هفته آینده در دادگاه مطبوعات