خودداری ورزشکار ایلامی از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی