فرهادی: تعمیر و تجهیز خوابگاه ها به 550 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد