33 هزار مترمربع زمین غیرفعال در شهرک های صنعتی فارس بازپس گرفته شد