ورود وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان به تهران/ شرکت در نشست کمیته چهارجانبه راهبردی پناهندگان افغانس