بررسی معضل ریزگردها، آلودگی هوا و زباله‌های بیمارستانی با حضور ابتکار در فراکسیون محیط زیست