کاهش ۶ درصدی جرایم ۲۴ گانه در استان کرمانشاه طی سال ۹۴