قوه قضائیه با همه مفسدان پولدار، قدرتمند و دارای عقبه سیاسی بدون تبعیض برخورد می‌کند