دونده نیمه استقامت و اسقامت: بزودی رکورد حمید سجادی را جابجا می‌کنم