دو سقوط کرده و دو صعود نکرده حاصل میلیاردها هزینه‌کرد در فوتبال خوزستان