تقویت پایه‌های فرهنگی با آموزش جامعه شاهد و ایثارگر