700 هزار خیر درزمینه مدرسه سازی درایران فعالیت دارند