ایران و ترکیه موازی کاری انجام می دهند/تامین منافع طرفین در قالب همکاری های مشترک