معاون دادستان اهواز: بیش از 20نفر در پرونده ترور حمیدیه دستگیر شده اند