وابستگی معیشت مردم چهارمحال و بختیاری به محیط زیست بیش از حد است