نتیجه نشست کمپ دیوید ادامه وضع موجود در روابط آمریکا و اعراب است