اطلاع رسانی در میزان همدلی و همزبانی مردم تاثیرگذار است