800 متخصص در کنگره بین المللی سلولهای بنیادی در مشهد گردهم می آیند