اتصال حمل و نقل ریلی بین اروپا، خاورمیانه و آسیا چشم انداز مناسبی برای توسعه صنعت ریلی است