فعال ترین کانون کهگیلویه و بویراحمد را بهتر بشناسیم