تخريب تپه های باستانی چغاميش با چراغ سبز ميراث فرهنگی