اردوی تشکیلاتی -سیاسی بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهران با عنوان «برکات اعتدال»